Forside

Grundejerforeningen Veldsparken

Aktuelt

Vedligehold af egetræerne.

 

Bach & Nørgaard har i uge 8 gået Veldsparkens egetræer igennem, fjernet vandris, og beskåret efter behov og efter indmeldingerne fra grundejerne. Resultatet er rigtig flot.

 

Der er også blevet fældet to syge træer. Som det fremgår af billedet var det ene træ råddent og fyldt med vand indvendigt.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Veldsparken

 

Tirsdag den 17. april 2018 kl. 19.30 i Tjelecentret

 

I forlængelse af generalforsamlingen vil der blive tema om Forebyggelse af indbrud i Veldsparken

 

· Hvad kan grundejerforeningen gøre?

 

· Hvad kan den enkelte grundejer gøre?

 

Bestyrelsen håber, at rigtig mange beboere i Veldsparken vil deltage, få en god snak om vores dejlige område og en hyggelig aften. Der bliver serveret øl/vand, kaffe og brød.

 

Kontakt bestyrelsen, hvis du har brug for transport til Tjelecentret.

 

Dagsorden - Budget 2018 - Regnskab 2017

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

 

Børn på legepladsen i Veldsparken

 

Vi har fået etableret en fantastisk velbesøgt legeplads på fællesarealet i Veldsparken. Successen betyder, at der er mange børn på legepladsen hver dag. Vi må forvente, at antallet af børn vil øges i takt med at det bliver varmere i vejret.

 

På generalforsamlingen den 17. april blev det fra flere beboere fremført, at der indimellem køres alt for stærkt ned ad stamvejen forbi fællesarealet og legepladsen.

Som billister i Veldsparken har vi alle sammen et ansvar for at passe på legende børn. Bestyrelsen opfordrer derfor alle i Veldsparken til at afpasse hastigheden ned ad stamvejen efter forholdene, og har fokus på:

 

At børn har ingen bremser !!

og at vi som bilister ikke kan se om hjørner.

 

Klik HER for at se matriale fra Rådet for sikker trafik

 

Revas – Nye affaldsbeholdere

 

Placeringen af de nye affaldsbeholdere har givet anledning til flere spørgsmål, især spørgsmål om placeringen af affaldsbeholderne i forhold til vores brostensoverkørsler.

Bestyrelsen har undersøgt sagen hos Viborg Kommune og Revas.

 

Alle brostensoverkørsler ligger udenfor skel og er dermed en del af stikvejene.

Revas har meddelt, at den enkelte grundejer derfor ikke skal foretage sig noget, hvis følgende

forhold er i orden:

 

• Standpladsen for beholderne på egen matrikel skal være indenfor 0-5 meter til nærmeste

skel/kørevej. Kørevejen starter inde fra grunden ved brostensoverkørslerne.

• Underlaget skal være fast (fliser, asfalt eller beton) plant og uden trin.

Vi henviser i øvrigt til den omdelte informationsfolder ”SkraldGodt” side 15.

 

Hvis der i øvrigt er spørgsmål vedrørende placering af beholderne er I meget velkomne til at

kontakte Mogens Almtoft (tlf 61221216) eller Jørgen Fogh Jensen (tlf 42206026).

Hvis en grundejer i fremtiden modtager en henvendelse fra Revas, angående en defekt

brostensoverkørsel, skal der rettes henvendelse til kommunen og Revas. Grundejerforeningens

 

bestyrelse står gerne til rådighed med hjælp til håndtering af sådanne henvendelser. Henvendelse bedes rettet til formanden, Mogens Almtoft, på tlf. 61221216 eller mail

mogens.almtoft@gmail.com.

 

ØrumNet – Renovering af græsrabatter og flisebelægning

ØrumNet oplyser, at renovering af græsrabatter og flisebelægning, efter nedgravning af nyt

fiberkabel vil ske den 23-24. maj.

 

Eventuelle spørgsmål i den anledning bedes rettet til ØrumNet.

Nyt om fællesarealet

 

I januar blev bord og bænke i massiv eg sat op ved fællesarealet. Dermed er Veldsparkens nye legeplads og det ”nye” fællesareal ved at være færdigt. Begge dele er blevet taget rigtig godt imod og er et stort aktiv for området.

 

 

Vedligehold af egetræerne.

 

Desværre har der i de seneste år været eksempler på egetræer, som er blevet ødelagt af grundejerens beskæring. Derfor er det nødvendigt at understrege, at:

 

  • Egetræerne i beplantningsplanen for Veldsparken må kun beskæres eller fældes af professionelle efter aftale med bestyrelsen.
  • Man vil blive draget til ansvar ved utidig beskæring eller anden for træet sundhedsskadelig handling.
  • Særlige ønsker vedr. beskæring af egetræer meldes skriftligt til bestyrelsen senest i uge 4.

 

Bestyrelsen har indgået en aftale med Bach & Nørgaard Aps, Viborg, om vedligehold af egetræerne i Veldsparken. Beskæring gennemføres hvert år i uge 8. Da enkelte træer må fældes (eller allerede er fældet) pga. sygdom eller andet, iværksættes desuden også en løbende genplantning. Der udskiftes 0-2 egetræer per år efter anbefaling fra Bach og Nørgaard, sådan at egetræerne bibeholdes i henhold til beplantningsplanen. I sæsonen 2017/2018 genplantes der to egetræer. Beplantningsplanen fremgår af byplanvedtægten for området, som er tilgængelig på Viborg Kommunes hjemmeside Viborg.dk og på foreningens hjemmeside Veldsparken.dk. Byplanvedtægten pålægger Grundejerforeningen Veldsparken ansvaret for vedligehold af egetræerne, som det også fremgår af foreningens vedtægter.

Egetræerne er et levende og smukt særkende for Veldsparken, og leder naturligt over i egeskoven syd for området – lad os værne om dem!

Vil du orienteres om aktiviteter i Grundejerforeningen via mail

Send venligst din mailadresse til jakob.sehested@orumnet.dk

Det forenkler kommunikationen mellem bestyrelsen og medlemmerne

 

Forebyggelse af indbrud.

 

Nabohjælp forebygger indbrud. Bestyrelsen opfordrer til, at hver enkelt husstand tilmelder sig, og at man i hver firkant individuelt laver sin egen nabohjælps gruppe. Brochure fra Nabohjælp omdeles sammen med denne orientering. Grundejerforeningen indkøber nabohjælpskilte, som placeres strategisk i Veldsparken.