Aktuelt

Grundejerforeningen Veldsparken

Aktuelt

Trafik på stamvejen i Veldsparken

 

På foreningens generalforsamling den 17. april 2018 drøftede vi hastigheden på stamvejen. Flere beboere fremførte, at hastigheden på stamvejen var alt for høj.

 

Bestyrelsen har efterfølgende været i dialog med Viborg Kommune, om hastigheden på stamvejen. For at få et overblik over problemets omfang, tilbød Viborg Kommune at foretage en hastighedsmåling på stamvejen. Denne hastighedsmåling viste, at 93% af alle trafikanter kørte under hastighedsgrænsen på 50 km/t og langt de fleste indenfor intervallet 30-45 km/t.

 

Vi må derfor konstatere, at der ikke er belæg for at sige, at hastigheden på stamvejen er alt for høj.

 

Bestyrelsen opfordrer dog fortsat til, at vi alle afpasser hastigheden efter forholdene, og er meget opmærksomme på legende børn og andre bløde trafikanter.

 

Diagram over trafikmålingen:Nabohjælp

 

Der er nu opsat skilte med "Nabohjælp" ved veje og stier ind i Veldsparken. Vi vil opfordre jer til at gå ind på Nabohjælps hjemmeside hvor i kan tilmelde jer gratis og læse mere om hvordan vi kan hjælpe hinanden. Det er også muligt at bestille gratis klistermærker som kan sættes på postkasse/døre/vinduer.

 

Hvis I vil vide mere er der herunder links til matriale:

 

"Når du skal på ferie" - PDF

 

"Når du selv skal Nabohjælpe - PDF

 

"Når du vil se nabolaget med tyvens øjne"

Revas – Nye affaldsbeholdere


Placeringen af de nye affaldsbeholdere har givet anledning til flere spørgsmål, især spørgsmål om placeringen af affaldsbeholderne i forhold til vores brostensoverkørsler.

Bestyrelsen har undersøgt sagen hos Viborg Kommune og Revas.


Alle brostensoverkørsler ligger udenfor skel og er dermed en del af stikvejene.

Revas har meddelt, at den enkelte grundejer derfor ikke skal foretage sig noget, hvis følgende

forhold er i orden:


• Standpladsen for beholderne på egen matrikel skal være indenfor 0-5 meter til nærmeste

skel/kørevej. Kørevejen starter inde fra grunden ved brostensoverkørslerne.

• Underlaget skal være fast (fliser, asfalt eller beton) plant og uden trin.

Vi henviser i øvrigt til den omdelte informationsfolder ”SkraldGodt” side 15.


Hvis der i øvrigt er spørgsmål vedrørende placering af beholderne er I meget velkomne til at

kontakte Mogens Almtoft (tlf 61221216) eller Jørgen Fogh Jensen (tlf 42206026).

Hvis en grundejer i fremtiden modtager en henvendelse fra Revas, angående en defekt

brostensoverkørsel, skal der rettes henvendelse til kommunen og Revas.


Grundejerforeningens bestyrelse står gerne til rådighed med hjælp til håndtering af sådanne henvendelser. Henvendelse bedes rettet til formanden, Mogens Almtoft, på tlf. 61221216 eller mail mogens.almtoft@gmail.com.


ØrumNet – Renovering af græsrabatter og flisebelægning

ØrumNet oplyser, at renovering af græsrabatter og flisebelægning, efter nedgravning af nyt

fiberkabel vil ske den 23-24. maj.


Eventuelle spørgsmål i den anledning bedes rettet til ØrumNet.

Børn på legepladsen i Veldsparken

 

Vi har fået etableret en fantastisk velbesøgt legeplads på fællesarealet i Veldsparken. Successen betyder, at der er mange børn på legepladsen hver dag. Vi må forvente, at antallet af børn vil øges i takt med at det bliver varmere i vejret.

 

På generalforsamlingen den 17. april blev det fra flere beboere fremført, at der indimellem køres alt for stærkt ned ad stamvejen forbi fællesarealet og legepladsen.

 

Som billister i Veldsparken har vi alle sammen et ansvar for at passe på legende børn.

 

Bestyrelsen opfordrer derfor alle i Veldsparken til at afpasse hastigheden ned ad stamvejen efter forholdene, og har fokus på:

 

        -At børn har ingen bremser !!

        -At vi som bilister ikke kan se om hjørner.

 

Klik HER for at se matriale fra Rådet for sikker trafik

 

Nyt om fællesarealet


I januar blev bord og bænke i massiv eg sat op ved fællesarealet. Dermed er Veldsparkens nye legeplads og det ”nye” fællesareal ved at være færdigt. Begge dele er blevet taget rigtig godt imod og er et stort aktiv for området.Vedligehold af egetræerne.


Desværre har der i de seneste år været eksempler på egetræer, som er blevet ødelagt af grundejerens beskæring. Derfor er det nødvendigt at understrege, at:


  • Egetræerne i beplantningsplanen for Veldsparken må kun beskæres eller fældes af professionelle efter aftale med bestyrelsen.
  • Man vil blive draget til ansvar ved utidig beskæring eller anden for træet sundhedsskadelig handling.
  • Særlige ønsker vedr. beskæring af egetræer meldes skriftligt til bestyrelsen senest i uge 4.


Bestyrelsen har indgået en aftale med Bach & Nørgaard Aps, Viborg, om vedligehold af egetræerne i Veldsparken. Beskæring gennemføres hvert år i uge 8. Da enkelte træer må fældes (eller allerede er fældet) pga. sygdom eller andet, iværksættes desuden også en løbende genplantning. Der udskiftes 0-2 egetræer per år efter anbefaling fra Bach og Nørgaard, sådan at egetræerne bibeholdes i henhold til beplantningsplanen. I sæsonen 2017/2018 genplantes der to egetræer. Beplantningsplanen fremgår af byplanvedtægten for området, som er tilgængelig på Viborg Kommunes hjemmeside Viborg.dk og på foreningens hjemmeside Veldsparken.dk. Byplanvedtægten pålægger Grundejerforeningen Veldsparken ansvaret for vedligehold af egetræerne, som det også fremgår af foreningens vedtægter.

Egetræerne er et levende og smukt særkende for Veldsparken, og leder naturligt over i egeskoven syd for området – lad os værne om dem!

Vil du orienteres om aktiviteter i Grundejerforeningen via mail

Send venligst din mailadresse til mogens.almtoft@gmail.com

Det forenkler kommunikationen mellem bestyrelsen og medlemmerne